All-in prijzen ( verwerking,transport en btw )
Levering alleen in Noord - Nederland
Inclusief 4 weken huur

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: JH-Verhuur, Dikbroeken 12-B, 7877 TC 2e Valthermond

 1. DEFINITIES:

In deze voorwaarden worden verstaan onder:

 1. Aanbieding: (mondeling, schriftelijk en/of digitaal verstrekt) voorstel of offerte door JH- Verhuur tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de producten en/of materialen.
 2. Acceptatie: de vaststelling door JH-Verhuur dat de aard en de samenstelling van de afvalstoffen, alsook de wijze waarop de afvalstoffen zijn aangeboden, overeenstemmen met de opgave/omschrijving en de overige voorschriften ten aanzien van de afvalstoffen door de opdrachtgever.
 3. Afnemer: degene aan wie de afvalstoffen door JH-Verhuur ter (verdere) verwerking wordt aangeboden.
 4. Afvalstoffen: alle door de opdrachtgever aan JH-Verhuur ter uitvoering van de werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
 5. Begeleidingsbrief: een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie, ten behoeve van gebruik in het kader van de inzameling c.q. transport van afvalstoffen.
 6. Be- of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing of worden verwijderd, dan wel waar afvalstoffen worden op- en overgeslagen.
 7. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van afvalstoffen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen (hulpmiddelen om afvalstoffen op te bulken) en voertuigen.
 8. Materialen: alle door JH-Verhuur bij de werkzaamheden te gebruiken materialen, zoals inzamelmiddelen, al dan niet in de macht van opdrachtgever gebracht, alsmede alle door JH-Verhuur te verhuren of verhuurde producten of te verkopen. Producten, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen, gereedschappen, werktuigen, voertuigen en containers, ondergrondse containers, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd.
 9. Opdrachtgever: elke wederpartij bij enige overeenkomst met JH-Verhuur.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of de overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de producten of materialen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen JH-Verhuur en de opdrachtgever, inclusief deze Algemene Voorwaarden, hetzij mondeling, digitaal of schriftelijk tot stand gekomen
 11. Partijen: JH-Verhuur en opdrachtgever
 12. Producten: alle door JH-Verhuur te verkopen of verkochte producten, in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd.
 13. JH-Verhuur: JH-Verhuur, Dikbroeken 12-B, 7877 TC 2e Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01156682.
 14. Werkzaamheden: de (dienstverlenings-)werkzaamheden die JH-Verhuur onder de overeenkomst (J) verricht of laat verrichten.
 15. ALGEMEEN:
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden levering van producten en/of materialen en overeenkomsten van en met JH-Verhuur.
  1. Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door JH- Verhuur uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Overeengekomen afwijkingen gelden niet

voor volgende overeenkomsten, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.

om haar factuur te corrigeren en schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Voor zover Opdrachtgever een PO nummer verstrekt op basis van proforma facturen, kan dit niet leiden tot vertraging dan wel correctie van de facturatie van de geleverde dienstverlening. Indien Opdrachtgever het jaar- en/of project-PO-nummer niet tijdig heeft afgegeven en verzoekt om toezending van een nieuwe factuur met PO- nummer, dan is JH-Verhuur gerechtigd om (administratie)kosten te berekenen.

overgaat.

die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid;

Verplichtingen JH-Verhuur:

c.q. dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen. JH-Verhuur heeft het recht om haar verplichtingen, zoals deze zijn omschreven in de Overeenkomst, op te schorten indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als genoemd in de artikelen 3.3, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 10.1 en 10.2 van deze Algemene Voorwaarden.

Verplichtingen Opdrachtgever:

Begeleidingsbrief door een ander dan Opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon) werd ondertekend.

(de activiteiten van) Opdrachtgever. Indien bij overname van (de activiteiten van) Opdrachtgever de Overeenkomst met JH-Verhuur niet kan worden overgenomen door de overnemende partij en in het geval van beëindiging van (de activiteiten van)

4

Opdrachtgever, dient Opdrachtgever JH-Verhuur schadeloos te stellen.

. JH-Verhuur zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Afvalstoffen.

 1. De Afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom van JH- Verhuur met ingang van het moment van Acceptatie, tenzij na Acceptatie blijkt dat de Afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.3. en 7.7. Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel

3.3. heeft het moment van Acceptatie niet plaatsgevonden. Het moment van Acceptatie vindt uitdrukkelijk niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van de Afvalstoffen door JH-Verhuur.

 1. Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving als bedoeld in artikel 3.3., is JH-Verhuur gerechtigd de Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever. Een retourzending als hier bedoeld is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  1. JH-Verhuur is steeds gerechtigd om gedurende de Overeenkomst een monster van de Afvalstoffen te nemen dan wel de Afvalstoffen te keuren of te (doen) analyseren. Eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  1. Ingeval van inzameling van Afvalstoffen, met name met betrekking tot brandbare bedrijfsafvalstoffen, middels rolcontainers op basis van service-abonnementen, gaat JH- Verhuur uit van een soortelijk gewicht van deze Afvalstoffen van max. 100 kg/m3. Indien blijkt dat het soortelijk gewicht als aangeboden naar boven afwijkt, zal JH-Verhuur steeds zijn gerechtigd om de meerkosten ten opzichte van het abonnementstarief in rekening te brengen aan Opdrachtgever en/of heeft JH-Verhuur het recht de tariefstelling aan te passen.
  1. De door JH-Verhuur aangeboden inzamelmiddelen worden vermoed geschikt te zijn voor de aard en hoeveelheid Afvalstoffen die Opdrachtgever aanbiedt aan JH- Verhuur. Indien Opdrachtgever andere of meer Afvalstoffen aanbiedt aan JH-Verhuur dan geschikt voor en/of passend in de inzamelmiddelen (mede in licht van mogelijke (veiligheids-)risico’s) zal steeds gelden dat JH-Verhuur voor deze meer-Afvalstoffen meerkosten aan Opdrachtgever in rekening brengt en/of de lediging van het Inzamelmiddel tijdelijk nalaat of staakt.
 2. VEILIGHEID EN MILIEU:
  1. De Opdrachtgever dient ter zake van de Afvalstoffen de van overheidswege en de bij JH-Verhuur geldende, al dan niet in de Overeenkomst neergelegde dan wel gedurende de Overeenkomst mondeling of schriftelijk verstrekte, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
 3. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING:
  1. Het is Partijen niet toegestaan uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande toestemming van de andere partij, met uitzondering van publiekelijke bekende informatie.
  1. Alle door JH-Verhuur aan de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van JH-Verhuur. JH-Verhuur behoudt daarop het auteursrecht (waaronder ook de persoonlijkheidsrechten) en het intellectueel eigendomsrecht.
  1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of ander rechten uit of van de Materialen te verwijderen of te wijzigen.
 4. AANSPRAKELIJKHEID JH-Verhuur:
  1. JH-Verhuur is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JH-Verhuur.
 1. In geen geval is JH-Verhuur aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de Afvalstoffen niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.3. en/of 7.7., onder andere, maar niet uitsluitend, veroorzaakt omdat de Be- of Verwerkingsinrichting de Afvalstoffen weigert. Eventuele Acceptatie doet niet af aan het bepaalde in dit artikellid.
  1. In geen geval is JH-Verhuur aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond die door Opdrachtgever niet aan JH-Verhuur zijn gemeld dan wel niet op de juiste plaats zijn gemeld dan wel indien Opdrachtgever nalaat een zogenoemde Klic-melding te doen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor deze schade en zal JH-Verhuur ter zake volledig vrijwaren en schadeloos stellen ter zake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
  1. In geen geval is JH-Verhuur aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
  1. Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden waarmee de schade rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de Producten, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  1. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is de totale aansprakelijkheid van JH-Verhuur jegens de Opdrachtgever steeds beperkt tot het risico en het bedrag dat door JH-Verhuur, mede in aanmerking genomen de prijs van het door haar geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom.
  1. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige artikellid is de totale aansprakelijkheid van JH-Verhuur voor schade geleden door de Opdrachtgever of door derden te alle tijde beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,–.
 2. VRIJWARING JH-Verhuur EN AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER:
  1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) JH-Verhuur vrijwaart de Opdrachtgever JH-Verhuur, haar werknemers en alle door JH-Verhuur bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken (rechts)personen ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de Overeenkomst.
  1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en/of de eigendommen van JH-Verhuur en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege de Opdrachtgever aan JH- Verhuur gegeven.
  1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet voldoen van de Afvalstoffen aan de opgave of omschrijving als bedoeld in artikel 3.3. en/of artikel 7.7.
  1. Het gebruik van producten, verpakkingsmiddelen, inzamelmiddelen en andere zaken door of vanwege de Opdrachtgever ingezet, is en blijft voor risico van de Opdrachtgever. Indien als gevolg van een ondeugdelijke verpakking, in de ruimste zin van het woord, schade ontstaat, is de Opdrachtgever steeds hiervoor aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart JH-Verhuur en stelt JH-Verhuur schadeloos ter zake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
  1. De Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet voldoen aan de verplichtingen in de Overeenkomst door de Opdrachtgever.
 3. OVERMACHT:
  1. Overmacht voor JH-Verhuur bestaat indien de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere

transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan JH-Verhuur van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van de Afvalstoffen door een Be- of Verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van JH-Verhuur, dan wel storingen in de bedrijven van haar afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden waarop JH-Verhuur is aangewezen voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst.

6

 1. JH-Verhuur is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin JH-Verhuur door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen dan hebben zowel JH-Verhuur als de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. Indien de Opdrachtgever dit recht uitoefent dan is hij gehouden om voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug te nemen indien de Overeenkomst dienstverlening betreft.
  1. Indien JH-Verhuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren.
 2. DUUR, EXCLUSIVITEIT, OPZEGGING EN ONTBINDING:
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vastgelegd/afgesproken bij het afsluiten van de Overeenkomst.
  1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient schriftelijk middels een aangetekend schrijven, te geschieden.
  1. Indien de Overeenkomst niet tijdig is opgezegd conform het bepaalde van lid 16.2., zal na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst de Overeenkomst steeds automatisch verlengd worden met één jaar, tenzij Partijen geen dan wel een andere verleningsperiode schriftelijk zijn overeengekomen ter zake.
  1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst met betrekking tot dezelfde Afvalstoffen als die waarop de Overeenkomst met JH-Verhuur betrekking heeft, vergelijkbare overeenkomsten, onder welke benaming of constructie dan ook, af te sluiten met derden waarvan de ingangsdatum ligt tijdens de looptijd van de Overeenkomst met JH-Verhuur.
  1. In geval van overtreding van artikel 16.4. is Opdrachtgever, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van 50 % van de (in het verleden gerealiseerde dan wel verwachte) jaaromzet maal de resterende looptijd, zulks onverminderd het recht van JH-Verhuur om daarnaast schadevergoeding te vorderen indien en voor zover de werkelijke schade meer bedraagt dat de in het kader van dit artikel verbeurde boete.
  1. Behoudens in het geval de Opdrachtgever daartoe wegens verzuim van JH- Verhuur gerechtigd zou zijn, is Opdrachtgever niet bevoegd een Overeenkomst tussentijds op te zeggen, te ontbinden of anderszins te beëindigen. Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn JH-Verhuur te compenseren, onverminderd het recht van JH- Verhuur op schadevergoeding.
  1. JH-Verhuur heeft in de volgende gevallen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de Opdrachtgever te ontbinden.
 3. Indien de hoeveelheid dan wel de aard en de samenstelling van de Afvalstoffen afwijkt van de opgave/omschrijving als bedoeld in artikel 3.3. dan wel van het resultaat van de

analyse na monsterneming als voorzien in artikel 3.4. of 10.5. of van hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst werd bepaald.

van het archiveren van een scan (pdf-file of vergelijkbaar) van een originele Overeenkomst. Partijen merken de aldus gedigitaliseerde versie van de Overeenkomst aan als de originele Overeenkomst die Partijen bindt en dezelfde rechts- en bewijskracht heeft als ware het een schriftelijke versie van de Overeenkomst.

2. Criteria

ACCEPTATIECRITERIA en VOORWAARDEN:

AFVALSOORTEN (te accepteren):

Ø Op al onze werkzaamheden/dienstverlening is van toepassing de algemene voorwaarden.

Voorwaarden zijn in te zien op onze website en op onze bedrijfslocatie te 2e Valthermond.

ØGehuurde containers vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder vanaf ingangsdatum huur/moment van plaatsing.

Ø Opdrachtgever/ontdoener geeft aan onder welke afvalsoort/afvalstroom het afval ingedeeld wordt; de inhoud van de container/afvalsoort wordt volgens onderstaande acceptatiecriteria ingenomen/ontvangen.

Op onze website www.jh-verhuur.nl staan afvalstromen duidelijk omschreven!
I.v.m. brandgevaar zijn matrassen niet toegestaan, mochten wij toch matrassen aantreffen in de container dan wordt er een toeslag van €25,00 per matras gerekend.

Ø Opdrachtgever/ontdoener is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens

Ø Schade, diefstal aan het gehuurde zijn voor rekening van huurder.

Ø Afval in de container mag MAX. 20 cm boven de rand van de (gehuurde) container uitsteken

Ø Container wordt veegschoon opgeleverd; mocht na huurperiode en lossen van de container blijken dat de container vervuild of ernstig vervuild is zodat extra reinigingswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan zullen (mogelijk) extra kosten hiervoor doorbelast gaan worden. Hiervoor zal onderstaande procedure toegepast worden.

Ø Kosten voor zg. “misrit” veroorzaakt door huurder – zullen doorbelast worden aan huurder.

Ø Prijzen omvatten:

PROCEDURE “aanname container en/of aangevoerde afvalstromen”:

 1. Duidelijk adresgegevens en bereikbaarheid vastleggen van de ontdoener
 2. Ontdoener/klant geeft aan om welke afvalstroom het gaat
 3. Wegen / vastleggen gewicht
 4. Vaststellen samenstelling afvalstroom / bepalen juiste losplaats / sorteren
 5. Bij twijfel: foto’s maken van de afvalstroom
 6. Afvalstroom wordt “apart” gelegd tot duidelijkheid is over de afvalstroom

Bij vastgestelde afwijkingen – qua afvalstroom/samenstelling/lading/vervuiling container etc.:


Hulp nodig ?
Heeft u hulp nodig ?

06-20365751
info@jh-verhuur.nl